ÍNDEXUNITAT 1.- LA TECNOLOGIA I EL PROCÉS TECNOLÒGIC 

1.7.- Com fer el dossier?


UNITAT 2.- EL MÓN DELS ORDINADORS 

2.1.- Avaluació inicial. Enviament d'un arxiu adjunt. 
2.2.- Seguretat en l'ús d'internet.
2.3.- Google
2.4.- Drive
2.5.- Anem a treballar amb el processador de textos.
2.6.- Anem a treballar amb el Full de Càlcul (I) Qüestions estètiques.
2.7.- Anem a treballar amb el Full de Càlcul (II) Factura del restaurant. 
2.8.- Anem a treballar amb el full de càlcul (III) Ordenar i crear diagrames.
2.9.- El maquinari i el programari dels ordinadors.


UNITAT 3.- TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ 

3.1.- Dibuix tècnic versus dibuix artístic. Introducció a les vistes.
3.2.- VISTES. Perfil, planta, alçat.
3.3.- Qualitat i precisió al Dibuix Tècnic.
3.4.- Escaire i cartabó
3.5.- Escala
3.6.- Perspectiva. Perspectiva cònica.
3.7.- Perspectiva Cavallera. Perspectiva Isomètrica. Esbós. Croquis.
3.8.- Acotació.
3.9.- Preparació de l'examen de la unitat 3


UNITAT 4.- ESTRUCTURES. EINES. PROJECTE I CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI.

4.1.- Estructures. Inici del projecte. Eines del Taller.
4.2.- Elements que poden formar part de les estructures. (Estructures II)
4.3.- Elements de les estructures. Materials de les estructures.
4.4.- Estabilitat d'un edifici. Centre de gravetat.
4.5.- Coneixements mínims per a començar a crear amb Sketch Up.
4.6.- Tipus d'esforços.
.


.
.
popstrap.com